Ажилгүйдлийн төвшин Баян-Өлгий аймагт өндөр байна

Хөдөлмөрийн салбарын Удирдах ажилтны зөвлөлгөөн “Чингис” зочид буудалд өнөөдөр эхлээд байна. Хоёр өдөр үргэлжлэх энэхүү зөвлөлгөөний зорилго нь хөдөлмөрийн салбарын бодлогыг боловсронгуй болгох, үйл ажиллагааг орон нутагт мэргэжлийн өндөр түвшинд, шуурхай хэрэгжүүлж, удирдах албан тушаалтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх, салбарын байгууллага, нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоо, хариуцлагыг сайжруулах замаар иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар хүртээмж, үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэж байгаа юм.

2015 оны эхний улирлын статистик мэдээллээр 15 ба түүнээс дээш насны 1958.9 мянган хүн байгаагийн 61.5 хувь эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам байна. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 61.5 хувь, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 57.0 хувь, ажилгүйдлийн түвшин 7.9 хувьтай байна. Ажилгүйдлийн тэтгэмж авагчдын тоо 2014 оны эцсийн байдлаар 16600, 2015 оны дөрөвдүгээр сарын байдлаар 6200 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 16,5 хувиар нэмэгджээ.

Ажилгүйдлийн түвшин хангайн бүсэд улсын дунджаас доогуур, зүүн бүсэд хамгийн өндөр байгаа бөгөөд аймгаар авч үзвэл Баян-Өлгий аймагт 22,5 хувь, Хэнтий аймагт 17,7 хувь, Увс аймагт 14,8 хувь байгаа нь хамгийн өндөр, Орхон аймагт 3,5 хувь, Архангай аймагт 3,9 хувь, Завхан аймагт 4,0 хувьтай хамгийн бага түвшинд байна. 2014 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 10 хөтөлбөр, төсөл хэрэгжүүлж, ХЭДС-аас 49,0 тэрбум төгрөг зарцуулж, 45,8 мянган ажлын байр бий болсон байна. Үүнээс 41,0 хувь нь түр ажлын байр, бэлэн мөнгөөр санхүүжүүлэх хэлбэрээр хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүд байна. Ажил олгогчдоос ирүүлж буй ажлын байрны захиалгын 40 хувьд ажилгүй иргэнийг ажилд зуучилж оруулсан байна.  Эдгээр цөөн үзүүлэлтээс хүн амын эдийн засгийн идэвхийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхитэй бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх хэрэгцээтэй юм байна.

Дундаж цалин 844.800-700.400 төгрөгийн хооронд байна

Харин Хөдөлмөрийн сайд С.Чинзоригийн илтгэлд дурдсанаар улсын хэмжээнд 2014 оны эцсийн байдлаар ажиллагчдын сарын дундаж цалин 844.8, төрийн албан хаагчдын дундаж цалин 700.4, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ сард 192.0 мянган төгрөг байгаа аж. Мөн инфляцийн түвшин 2014 онд 11.0 хувиар, 2015 оны эхний таван сарын байдлаар оны эхнээс 3.3 хувиар, өмнөх оны мөн үеийнхээс 8.0 хувиар тус тус өссөн ч нийт ажиллагчдын 90 орчим хувийг эзэлж буй жижиг, дунд аж ахуйн нэгжид ажиллагчдын дундаж цалингийн өсөлт инфляцийн өсөлтөөс 8.0 орчим пунктээр доогуур байгааг дуулгав.  Цалингийн зээлтэй иргэдийн тоо 2009 оныг 2014 онтой харьцуулахад 2.2 дахин нэмэгджээ. Цалин хөлсний тэгш бус байдал байсаар байгаа бөгөөд адил хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажиллагчдын цалингийн ялгаа их, хувийн хэвшил, салбарын түвшинд цалин хөлсний тогтолцоо бүрдээгүйгээс ажлын байрны урсгал хөдөлгөөн өндөр байгаа. Хувийн хэвшилд ажиллагчдын цалингийн асуудлыг зөвхөн Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуулиар зохицуулж ирсэн нь өнөөгийн шаардлагыг хангаж чадахгүй байгаа болон  төрийн албан хаагчдын цалингийн систем нь ур чадвар, ажлын ачаалал, гүйцэтгэлтэй уялдаагүйг шүүмжилсэн юм. Тиймээс мэргэжлийн ур чадвар, ажил, мэргэжлийн зэрэгтэй уялдсан цалингийн тариф тогтоох, цалин хөлсийг индексжүүлэх зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг сайд илтгэлдээ онцоллоо.

Түүнчлэн сайдын илтгэлд өнгөрсөн хугацаанд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Засгийн газар шинээр байгуулагдсанаас хойш хөдөлмөрийн салбарын хууль эрх зүйн орчныг шинэчлэх; хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөр, арга хэмжээ, тэдгээрийн үр дүнг нь сайжруулах; иргэдийн цалин хөлс, бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд голлон анхаарч ажиллаж, бодлогын түвшинд хийж хэрэгжүүлсэн томоохон ажлуудаасаа тайлагнасан.  Тухайлбал, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг УИХ-аар батлуулсан. Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж УИХ-д өргөн барьсан. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн төслийг мөн шинэчилж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, төслийн үр дүн, хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт, үнэлгээний дүнг үндэслэн хөтөлбөрүүдийн тоог цөөрүүлэн чанар, үр өгөөжийг сайжруулах зорилгоор тав болгон шинэчилснээр “Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих“, “Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байрыг хадгалах”, “Залуучууд, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих”, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрүүдийг баталж, улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа.

Энэ оны эхний таван сарын байдлаар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дээрх хөтөлбөрүүдэд 8147 хүнийг хамруулж, 4.5 тэрбум төгрөгийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зарцуулжээ. Үр дүнд нь 7349 ажлын байр бий болсны 2955 нь байнгын, 4394 нь түр ажлын байр гэнэ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн жижиг зээлийг 464 иргэнд олгосон бөгөөд зээлийн 80 хувьд Төрийн банк тусгай сангаас батлан даалт гаргах үйл ажиллагааг энэ оны 5 дугаар сарын 1-нээс эхлүүлээд байгааг ч дуулгалаа.

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах бодлого, зохицуулалтын хувьд гадаадын ажиллах хүчнийг дагалдуулан 30 хүртэл хувьд нь монгол ажиллагчдыг сургах, мэргэшүүлэх, дадлагажуулах шаардлага тавьж, өндөр, нарийн мэргэжил шаардсан ажлын байранд Монгол ажилчдыг ажиллуулах, улмаар гадаадаас авч буй ажиллах хүч, мэргэжилтний тоог бууруулах бодлого баримтлаж байгаа юм байна. БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яамтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүч илгээх Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинэчлэн байгуулах гэж буй бөгөөд ингэснээр хөдөлмөрийн гэрээгээр БНСУ-д ажиллах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэх ажлыг аймаг, дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсээр дамжуулан хийх гэнэ.

Энэ мэтээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнахын хамт цаашид хийх зүйлсийнхээ талаар ч танилцуулсан. Хууль эрх зүйн хүрээнд хийж буй ажлаа үргэлжлүүлэн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахын хамт Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг боловсруулахаар ажиллаж буй аж.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтаар олгох мэргэжлийн чиглэлийг тухайн орон нутгийн онцлог, хөгжлийн хэтийн төлөв байдал, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд үндэслэн тогтоож, суралцагчдыг мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө, үйлчилгээнд тулгуурлан элсүүлэн суралцуулах нь зүйтэй хэмээн үзэж буй. Энэ хүрээндээ чадамжид суурилсан сургалтыг онолын хичээлээс илүүтэйгээр дадлага ажил, практик сургалтад суурилан явуулж, ажил олгогчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, тэдэнтэй хамтран боловсруулсан гүйцэтгэлийн шалгуурыг хангахуйц сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулахыг МСҮТ, Политехник коллежийнхнээс шаардах гэнэ. Мөн дадлага  ажил, практик сургалтыг үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодит орчинд явуулахад түлхүү анхаарч түншлэгч байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх,  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудыг орон нутгийн онцлог, хэрэгцээнд суурилан төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, асуудлын хүрээнд сургуулийн нэр хүндийг дээшлүүлж, имиджийг бүрдүүлэх брэнд мэргэжлийг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллах ёстойг ч онцолсон.

Монголын Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар, МАОЭНХ-ын гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар нар орон нутагт Хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэхэд үйлдвэрчний эвлэл болон ажил олгогч эздийн оролцоо ямар байгаа тухай ярилаа.  Удирдах ажилтны зөвлөлгөөн маргааш үргэлжилж Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааны чиглэл, орон нутгийн байгууллагуудтай хэрхэн холбогдох талаар болон Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх юм байна. Түүнчлэн орон нутаг дахь хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх арга замын талаар ярилцаж, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага Хөдөлмөрийн хэлтсийн үйл ажиллагааны уялдааг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлагын тухай санал бодлоо хуваалцахаар төлөвлөжээ. Зөвлөлгөөний төгсгөлд Хөдөлмөрийн салбарт ажиллаж буй удирдах ажилтнуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулна.

Г.ДА Ь

2015.06.24

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд deed.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 11321287 утсаар хүлээн авна.

ТӨСТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ

  • Шинэ
  • Их уншсан
  • Их сэтгэгдэлтэй

Дуучин Г.Дэлгэрцогтын “Үлэмжийн гоо” дууны клип мэндэллээ

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.18

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК ашиг, хөрөнгийн хэмжээгээр аж ахуйн нэгжүүдийг тэргүүллээ

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.18

“Энэрмед” компанийн эмнэлгийн барилгыг улсыг комисс хүлээн авлаа

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.17

С.Мөнгөнчимэг: ХАБЭА-н үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргах, бүтээлч, оновчтой шийдлийг хэлэлцсэн чуулган болно

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.16

Өнөөдрөөс нийслэл хот руу түүхий нүүрс оруулахгүй

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.15

Г.Занданшатар Туул гол дагуу хайрга, дайрга олборлолтыг нэн даруй зогсоох үүрэг даалгавар өглөө

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.15

Нөөцийн махны эрэлт их, нийлүүлэлт бага байна

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.15

Сайжруулсан шахмал түлш зарагдаж эхэллээ

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.15

Хэргийг сэргээн шалгуулахаар болжээ

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.05.09

Язгуур урлагийн “Хөөмэй-Домог” тоглолтод урьж байна

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.04.03

ИЗНН МАХН-тай эвсэх эсэхийг ярилцав

...

Дэлгэрэнгүй » 2016.04.27

Шатахууны хомсдол өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнэд шууд нөлөөлжээ

...

Дэлгэрэнгүй » 2018.01.31

Д.Чойжамц: Цагаан сараар бие, хэл, сэтгэл ариун байж, таван мэдрэхүйг баясгах учиртай

...

Дэлгэрэнгүй » 2017.02.20

С.Оюун нэр дэвшихгүй

...

Дэлгэрэнгүй » 2016.05.11

Ж.Эрдэнэбат: Монгол Улс бизнестээ эргэн ирлээ, Та бүхнийг урьж байна

...

Дэлгэрэнгүй » 2017.09.04

Д.Оюунхорол сайдын урилгаар НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрийн дарга Монгол Улсад айлчилж байна

...

Дэлгэрэнгүй » 2017.09.14

Хувийн хэвшлээ ад үзчихээд хөгжил мөрөөдсөөр суух уу

...

Дэлгэрэнгүй » 2018.06.26

Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалтыг шинэчиллээ

...

Дэлгэрэнгүй » 2017.12.07

Даварсан “МИН ТРАНС” компанитай хариуцлага тооцсон төрийн байгууллага буруутан болох уу?

...

Дэлгэрэнгүй » 2017.10.13

Сагсан бөмбөгийн лигийн тоглогч, сэтгүүлч Б.Батхишигт чин сэтгэлээсээ туслацгаая

...

Дэлгэрэнгүй » 2015.12.25

Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулбал жаргал ирнэ

...

Дэлгэрэнгүй » 2016.03.21

Хятадын хилийн боомтууд өнөөдөр ажиллахгүй

...

Дэлгэрэнгүй » 2017.05.01

Монголын цорын ганц Циркийн сургууль шатлаа

...

Дэлгэрэнгүй » 2015.06.24

С.Мөнхчулууныг батламжлах эсэхээс У.Хүрэлсүхийн ам, ажлын зөрүү харагдана

...

Дэлгэрэнгүй » 2019.01.21